Proboscis Monkey (2011) DETAIL 1

Proboscis Monkey. 2011. Courtesy of Milford Galleries Dunedin. Photography: Glenn Frei